Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Konsultativt tværsmøde

Formål:

 • Sparring og refleksion omkring læringsmæssige og sociale udfordringer og omgivelsernes påvirkning af gruppen/barnet/den unge.
 • Mødedeltagerne i fællesskab breder udfordringerne ud set fra forskellige faglige perspektiver.
 • Udvikling og udveksling af viden, erfaringer og kompetencer imellem faggrupper.
 • Kvalificering og input til at udarbejde en pædagogisk handleplan med konkretisering af mål, tegn og tiltag.
 • At forældrene inddrages som ligeværdige samarbejdspartnere, således at problemafklaring og fælles tiltag giver mulighed for at ændre på situationen.

Deltagere i alle møder:
Ved udfordringer med konkrete børn/unge indhentes forældresamtykke eller forældrene tilbydes at deltage.
Medarbejder(e) med udfordringen
Psykolog
Familiekonsulent

Ved møder i dagtilbud:
Dagtilbudsleder/dagplejepædagog

Ved møder i skolen: 
Læringskonsulent og specialfunktioner på skolen (AKT-lærere, læsevejledere etc.)
Skoleleder/SFO-leder

Ad hoc kan efter konkret vurdering fra mødeleder indkaldes: tale/hørelærer, læsekonsulent, to-sprogsvejleder på småbørn/skoleområdet, sundhedsplejerske, ergo- og fysioterapeut, SSP konsulent.

Som en mulighed kan familiekonsulenten anvendes som proces- og mødeleder.
Proceslederens opgave er at lede mødet og processen således:

 • at alle involverede parter bidrager til at skabe rum for at ny viden og forståelse vokser ud af situationen.
 • at alle involverede parter arbejder frem mod nye forståelser af, hvorfor et barn/en ung ikke trives og dermed også nye handlemuligheder i forhold til at ændre på de vilkår, der omgiver barnet/den unge så vedkommende kan navigere i eget liv.

Tegn:

 • At der sker en positiv udvikling med gruppens/barnets/den unges læring og trivsel 
 • Hvis der ikke sker en positiv udvikling bringes sagen efter aftale med lederen op på et tværfagligt møde

Tiltag:

 • 11 månedlige møder á min. 2 timers varighed
 • At der løbende er opsamling og koordinering af den aftalte indsats ved et konsultativt  tværsmøde
 • Pædagogiske handleplaner og fortællinger afleveres 1 uge før til dagtilbudslederen/skolelederen til brug for dagsorden.
 • Den pædagogiske handleplan justeres på eller efter mødet
 • Specialpædagog for dagtilbud og AKT- konsulent(er) for skoleområdet kan sendes ud til at indgå i praksis og/eller observation – ”sidemandsoplæring.
 • Evt. udarbejdelse af anmodningsskema til en nærmere udredning af barnet/den unge

Deltagernes rolle i det konsultative tværsmøde:

 

Din rolle som medarbejder Din rolle som "relationel tovholder"/koordinator Din rolle som leder/evt. procesleder
 • at medtage og/ påtage sig en eller flere opgaver på mødet.
 • at deltage i faglig sparring på egen eller andres praksis.
 • at bidrage i justering af pædagogisk handleplan vedr. konkrete gruppen/børn/unge.     
 • at fungere som "relationel" tovholder i forhold til et barn/en ung og dennes familie, hvis der er behov for det.
 • at arbejde med de tiltag, der aftales på mødet og efterføl-gende refleksion og måling af effekt
 • ved konkrete børn/unge at fungere som forældrenes og barnets/den unges kontaktperson, som sikrer at alle involverede er medinddraget.
 • Ved konkrete børn/unge hvor der vurderes behov for tværfagligt møde sættes dette i samråd med leder og forældre på dagsordenen til næste møde.
 • at følge op på, at konkrete aftaler udføres.
 • at fungere som mødeansvarlig, herunder at indkalde til de 11 årlige møder med deltagelse af familiekonsulent og relevante ad hoc fagpersoner til møderne.  
 • at sørge for at dialog og referatredskabet udfyldes i samråd med lærere, pædagoger og evt. forældre.
 • at understøtte arbejdet med de tiltag, der aftales på mødet og sikre opfølgning.  
 • at fungere som "relationel" tovholder i forhold til et barn/en ung/gruppen og familierne, når der er behov for det.
 • at vurdere om der er behov for henvisning til andre faggrupper og/eller anmodning om et tvær-fagligt møde i samarbejde med medarbejdere, "relationel" tov-holder og forældre.   
 • at sikre at de pågældende fagprofessionelle deltager i vurderingen på et konsultativt tværsmøde inden beslutning om henvisningen effektueres.
 • Relationel Koordinering

 

 

Sidst opdateret af Rikke Jørgensen
30. januar 2020